THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION / SRA

ÅRSMÖTE 2017

TYSTNAD INFÖR MÄNNISKORÄTTSBROTT ÄR ETT MÄNNISKORÄTTSBROTT – ALLTID!!

När: Torsdag den 6 april 2017

Tid: 14.00–17.00

Plats: Kommer att meddelas till de som anmält deltagande i årsmötet – så meddela gärna e-mailadress.

Anmälan: info@rohingya.se, Abul Kalam abul.kalam@rohingya.se 073 771 85 73, Jan Wihlborg janwihlborg@telia.com , 0704 418078 senast den 20 mars 2017.

Årsmötet är föreningens högsta beslutsfattande organ. Alla SRA- medlemmar har rätt rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet.

Årsmötet erbjuder möjlighet för styrelsen att rapportera till SRA- medlemmar om det gångna årets verksamhet. Mötet inleds med en presentation av vår verksamhet vilken omfattar följande:

The Swedish Rohingya Association har som uppgift att.

1) verka för ökad medvetenhet och kunskap kring situationen för Rohingya-folket i Burma och i diasporan. Särskild tonvikt läggs vid situationen i Arakanstaten / Rakhine;

2) verka för att mänskliga rättigheter för de burmesiska folken respekteras;

3) verka för ökad demokratisering i Burma.

OBS: Har du inte betalat medlemsavgiften för 2017 innan mötet kan det göras på plats, kontant med jämna pengar eller via swish. Även se bifogat för att betala medlemsavgiften för 2017.

Bank: SEB

Konto nr: 52031040146

Bankgiro: 254-3940

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande vid årsmötet.

2. Val av sekreterare och två justeringsmän.

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

4. Dagordningen fastställande.

5. SRA verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

6. Revisorernas berättelse över SRA:s förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Godkännande av nya medlemmar.

9. Val av ny styrelse. Styrelsen konstituerar sig själv.

10. Val av två ledamöter till valberedning.

11. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret.

13. Beslut om medlemsavgift.

14. Behandling av motioner som inlämnats minst fyra veckor före mötet.

15. Övriga frågor.

17. Årsmötets avslutande.

Gå gärna in på vår hemsida www.rohingya.se där ni hittar bl a våra Stadgar och kallelse.

Ev motioner till Årsmötet insändes snarast möjligt till info@rohingya.se

Väl mötta hälsar Styrelsen

Stockholm den 05 mars 2017

The Swedish Rohingya Association

info@rohingya.se

Abul Kalam 073 771 85 73, Jan Wihlborg 0704 418078