Hej kära medlemmar, Vi är glada att skicka kallelsen till årsmötet för The Swedish Rohingya Association. Här kommer den. -Välkomna!

När: onsdagen den 17 april 2019

Tid: 10.00–12.00

Plats: Sankt Göransgatan 114, 11245 Stockholm

Resväg; https://her.is/2EZ6tpw. Närmsta tunnelbanestation är station Stadshagen. Gångavstånd från Fridhemsplan.

Anmälan: info@rohingya.se, Abul Kalam 073 771 85 73, senast den 31 mars 2019

Årsmötet är föreningens högsta beslutsfattande organ. Alla SRA-medlemmar har rätt att rösta om organisationens utveckling och framtid under årsmötet.

Årsmötet erbjuder möjlighet för styrelsen att rapportera till SRA-medlemmar om det gångna årets verksamhet. Mötet inleds med en presentation av vår verksamhet vilken omfattar följande:

THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION har som uppgift att:

1) verka för ökad medvetenhet och kunskap kring situationen för Rohingya-folket i Burma och i diasporan. Särskild tonvikt läggs vid situationen i Arakanstaten / Rakhine, men pga situationen just nu så är vår största koncentration kring flyktinglägren i Bangladesh;

2) verka för att mänskliga rättigheter för de burmesiska folken respekteras;

3) verka för ökad demokratisering i Burma.

OBS! Har du inte betalat medlemsavgiften 200 SEK för 2019 innan mötet kan det göras på plats, kontant med jämna pengar eller via SWISH.

Bank: SEB

Konto: 52031040146

Bankgiro: 254-3940

Swish: 1233553351

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande vid årsmötet

2. Val av sekreterare och två justeringsmän

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

4. Dagordningen fastställande

5. SRA:s verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret

6. Revisorernas berättelse över SRA:s förvaltning under det senaste verksamhetsåret

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Godkännande av nya medlemmar

9. Val av ny styrelse. Styrelsen konstituerar sig själv.

10. Val av två ledamöter till valberedning

11. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år

12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret

13. Beslut om medlemsavgift

14. Behandling av motioner som inlämnats minst fyra veckor före mötet

15. Övriga frågor

17. Årsmötets avslutande

Gå gärna in på vår hemsida www.rohingya.se där ni hittar bl a våra Stadgar: http://www.rohingya.se/constitution/

Ev. motioner till Årsmötet insändes snarast möjligt till e-mail: info@rohingya.se

Väl mött hälsar Styrelsen

Stockholm den 14 mars 2019

The Swedish Rohingya Association

www.rohingya.se

info@rohingya.se

Ordförande

Abul Kalam abul.kalam@rohingya.se

073 771 85 73

Vice ordförande

Jan Wihlborg janwihlborg@telia.com

070 441 80 78