STADGAR FÖR THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION (SRA)

Antagna 2013-06-01 och ändrade 2015-02-01

Organisationsnummer: 802493- 8428

§1. Föreningens namn och organisatorisk status

The Swedish Rohingya Association (SRA) är en ideell förening.

§2. Föreningens hemort

Föreningen har sin hemort i Stockholm

§3. Målsättning: Ändamål och Uppgifter

The Swedish Rohingya Association är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.

The Swedish Rohingya Association har som uppgift att

1) verka för ökad medvetenhet och kunskap kring situationen i Burma och speciellt vad gäller i Arakanstaten och för Rohingya-folket;
2) verka för att mänskliga rättigheter för de burmesiska folken respekteras;
3) verka för demokratisering i Burma.

§4. Verksamhet

För att uppnå ovannämnda syften skall föreningen framför allt genomföra informations- och opinionsbildande verksamhet i Sverige samt stödja det burmesiska civilsamhället.

§5. Medlemskap

Den, enskild eller organisation, som önskar bli medlem i föreningen och som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar kan inväljas.

Varje medlem äger en röst.

Om SRA finner att den ansökande personen i sin verksamhet och presentation motverkar föreningens målsättning får ansökan avslås.

Medlem som motverkar föreningens målsättning kan uteslutas.

Beslut om medlemskap eller uteslutning fattas vid SRA:s årsmöte på rekommendation från styrelsen.

§6. Styrelse

SRA medlemmar utser vid årsmötet en styrelse som ska bestå minst 3 ledamöter.
En ledamot får väljas till styrelsen för mer än ett år i taget.
Styrelsen sköter SRA:s löpande verksamhet. Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför då minst tre styrelsemedlemmar är närvarande. Beslut fattas med 2/3 majoritet.

§7. Årsmöte

En gång per år sammankallas till ett årsmöte.

Kallelse med förslag till dagordning ska utgå minst en månad före sammanträdet.

Vid mötet ska föras protokoll.
Varje medlem har en röst. Årsmötet är beslutsför då minst 50% av medlemmarna är närvarande.
Beslut fattas med 2/3 majoritet.

Styrelsen kan, om den så önskar, sammankalla till ett extra årsmöte. Kallelse och dagordning för extra årsmöte ska skickas ut senast två veckor före mötet. På ett extra årsmöte får endast beslut fattas i den fråga/de frågor för vilka mötet sammankallats.

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas och protokollföras:

1. Val av ordförande vid årsmötet
2. Val av sekreterare och två justeringsmän
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
4. Dagordningen fastställande
5. SRA verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret
6. Revisorernas berättelse över SRA:s förvaltning under det senaste verksamhetsåret
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Godkännande av nya medlemmar
9. Val av ny styrelse. Styrelsen konstituerar sig själv.
10. Val av två ledamöter till valberedning
11. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
13. Beslut om medlemsavgift
14. Behandling av motioner som inlämnats minst fyra veckor före mötet
15. Övriga frågor

§8. Ekonomi

SRA har rätt att för sin verksamhet avsätta ett skäligt belopp för administrativa kostnader och resor m.m.
Räkenskaperna, liksom verksamhetsåret, löper från den 1 jan – 31 dec och underställs revisorernas granskning minst 30 dagar före årsmötet. Revisorernas berättelse tillställes SRA minst tre veckor före årsmötet.

§9. Firmateckning

SRA:s firma tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig.
Rätt att teckna konto tillkommer samma personer, var och en för sig.

§10.Stadgeändring

Förslag om ändring av stadgarna ska behandlas av två på varandra följande årsmöten.

§11.Utträde

Ansökan om utträde ur föreningen ska skriftligen ställas till SRA styrelse.

§12.Upplösning

Beslut om upplösning av SRA fattas av två på varandra följande årsmöten. Minst två månader ska ha förflutit mellan det första och andra mötet.

Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas till ändamål som årsmöte bestämmer.