KÄRA ÅHÖRARE OCH VÄNNER AV MYANMAR

ANLEDNINGEN TILL ATT VI ORGANISERAT DENNA DEMONSTRATION ÄR ATT MYANMAR STATE
COUNCELLOR AUNG SAN SUU KYI BESÖKER SVERIGE PÅ INBJUDAN AV VÅR SVENSKA REGERING.

VI, THE SWEDISH ROHINGYA ASSOCIATION, I SAMARBETE MED THE EUROPEAN ROHINGYA COUNCIL, ANSER ATT DET ÄR VÄSENTLIGT ATT UPPMÄRKSAMMA DET SOM HÄNDER I MYANMAR, EJ ENDAST DET FÖRTRYCK, BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, ETNISK RENSNING, ELLER TILL OCH MED FOLKMORD SOM ROHINGYFOLKET UTSÄTTS FÖR, UTAN OCKSÅ ATT FLERA ANDRA MINORITETSGRUPPER I BURMA FÖRFÖLJS, SÅSOM TILL EXEMPEL KACHINFOLKET OCH SHANFOLKET MED FLERA FOLKGRUPPER VILKA EJ TILLHÖR DEN BURMANSKA MAJORITETSBEFOLKNINGEN BURMANER AV BUDDHISTISK RELIGION. KACHINFOLKET T EX LIGGER FÖR NÄRVARANDE I ETT REGELRÄTT KRIG MED DEN BUMESISKA REGERINGSARMÉN.

Vi som kämpar för frihet och demokrati för de burmesiska folken är bestörta över den svenska hållningen i Burma-frågan. Vi hade ju hoppats på att Sverige, sin tradition trogen, hade på ett tidigt stadium kunnat lägga sina ord så att det lidande av död och förintelse hade minimerats genom att fördöma den sedan flera år sedan förhärskande politiken i Myanmar.

Detta hade säkert gjort avtryck utomlands och bekräftat att Sverige ännu står upp för alla människors lika värde, frihet och demokrati, och hade kunnat vara en likare för hur andra länder borde förhålla sig till landet Burma. Nu har det blivit tvärtom!

Tecken och bevis på flagranta brott mot mänskligheten har varit mycket tydliga sedan flera år tillbaka. Och beklagligtvis det hopp som man kanske ställde på Aung San Suu Kyi från början visade sig ganska snart vara endast en chimär. Detta hade man nog faktiskt kunna sluta sig till på ett mycket tidigt stadium.

Och Sidas engagemang i Burma kommer man nog ganska snart kunna utvärdera som en dyr och onödig satsning. Bara genom att stötta upp folkräkningen, i vilken man tillät vissa grupper att ej registrera sig med den självidenditet som de själva önskade, vilket resulterade i att de sedan bl a ej fick rösta i de efterföljande valen, var ju mycket allvarlig. dessa pengar hade man hellre kunnat lägga på humanitärt bistånd så väl behövlligt i både myanmar och i flera andra delar av världen.

Frihet och mänskliga rättigheter är honnörsord vilka vi, The Swedish Rohingya Association, önskar att Myanmars regering skulle sträva efter. I stället finner vi att förtryck, etnisk rensning och militärt förtryck är de förhärskande metoderna som råder i landet för att hålla detta samman.

Vår demonstration önskar uppmärksamma den verklighet som många folkgrupper i Myanmar lever under!

Vi önskar att många vill hjälpa till att påverka vår svenska regering att leda arbetet med att stötta Myanmars regering mot ett medmänskligt och demokratiskt och fritt samhälle där alla folkgrupper har rätt att leva i trygghet och harmoni.

Väl mötta till vår demonstration,

The Swedish Rohingya Association

Stöttade av flera andra organisationer

Med vänliga hälsningar,

Jan Wihlborg,

Vice ordförande i The Swedish Rohingya Association

info@rohingya.se